POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy Vivozebra, dostępny pod adresem internetowym https://vivozebra.pl prowadzony jest przez VIVOVITA DOO, Pot heroja Trtnika 27, 1261 Ljubljana Dobrunje , Słowenia, VAT ID: SI76689492.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – VIVOVITA DOO, Pot heroja Trtnika 27, 1261 Ljubljana Dobrunje , Słowenia.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://vivozebra.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres Sprzedawcy: VivoVita d.o.o. GLS, ul. Relaksowa 27 43-300 Bielsko-Biała Polska.
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. SPOSÓB PŁATNOŚCI
  – Płatność przy odbiorze – Kupujący płaci Dostawcy gotówką w momencie dostarczenia zamówionego towaru na adres Kupującego.
  – Płatność z góry na konto bankowe Sprzedawcy.
  – Płatność kartą kredytową
  – Płatność z PAYU
 4. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bezpodania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  • Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

REKLAMACJA I GWARANCJA

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. W przypadku wystąpienia wady za kupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

W przypadku, gdy kupujący zwróci produkt, który będzie uszkodzony z powodu nieprawidłowego użytkowania czy serwisowania, które nie było konieczne czy potrzebne do sprawdzenia jego stanu i jakości, wówczas reklamacja nie będzie uwzględniona. To samo tyczy sytuacji, gdy kupujący nie zwróci towaru w okresie 14 dni. Jest to także nieuznana reklamacja. Wówczas, jeżeli kupujący chce otrzymać produkt z powrotem, ponosi koszty dostawy (opłata wykonania nieuznanego/ niepotrzebnego zwrotu), które wynoszą 38zł. W innym razie, produkt będzie oddany do utylizacji. Identyczne rozwiązanie stosuje się, gdy kupujący przyśle nam produkty zakupione na innych stronach internetowych.

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek nie podanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez zawiera polityka prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Dostawa i wysyłka
Koszt dostawy wynosi 10zł i odbywa się w przeciągu 4-5 dni od momentu złożenia zamówienia. Jest ona realizowana poprzez firmę kurierską GLS. Produkty są zazwyczaj wysyłane w dniu złożenia zamówienia lub na następny dzień. Wszystko w zależności od dostępności produktów na magazynie. Jeżeli dany produkt nie jest obecnie dostępny, zostaje on wysłany jak tylko otrzymamy kolejną dostawę. W dniu dostawy otrzymujecie Państwo wiadomość SMS lub telefon od dostawcy na numer, który podaliście Państwo podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy są Państwo nieobecni pod podanym adresem, otrzymacie Państwo informację o ponownej dostawie w następnym dniu roboczym lub możecie Państwo ustalić indywidualnie z kurierem, dowolny dzień, w którym chcielibyście Państwo odebrać zamówienie (także pod innym adresem). Przy wybraniu opcji “płatność przy odbiorze” naliczana jest dodatkowa opłata 10zł. Płacąc od razu przy użyciu karty kredytowej lub poprzez platformę PayPal, Przelewy24, opłaty tej Państwo nie ponoszą. Metody płatności, które oferujemy to: płatność przy odbiorze, kartami płatniczymi (Visa, Visa Electron, Visa Debit, VPay, MasterCard, Maestro) lub używając stron internetowych takich jak PayPal oraz Przelewy24.

Zamawianie produktów:
1. Produkty można zamówić poprzez naszą stronę internetową
Używając przycisku >>Dodaj do koszyka<<, wybrany przez Państwa produkt zostaje dodany do koszyka. W przypadku, gdy chciecie Państwo ten produkt zamówić, należy kliknąć na przycisk >>koszyk<<, następnie >>Przejdź do kasy<<. Kolejnym krokiem jest podanie przez Państwa danych do wysyłki w pustych polach, które pojawią się przy finalizacji zamówienia. Jeżeli podali Państwo wszystkie dane- Fakturę oraz instrukcję obsługi wyślemy Państwu na adres e-mail. Na końcu wybierzcie Państwo metodę płatności (przy odbiorze, kartą płatniczą lub przez platformę Paypal, Przelewy24) i kilknijcie Państwo przycisk >>Kupuję i płacę<<. Zamówienie zostaje złożone, kiedy kupujący wprowadzi wszystkie dane i potwierdzi swój zakup. Na ekranie powinen pojawić się numer zamówienia i informacja, że zamówienie zostało żłożone. Na adres e-mail otrzymają Państwo wówczas potwierdzenie zamówienia ze strony internetowej www.vivozebra.pl. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo wiadomości e-mail, prosimy o sprawdzenie zakładki Spam lub Oferty. Jeśli w dalszym ciągu, nie znajdą Państwo potwierdzenia, prosimy o weryfikację czy podany wcześniej adres e-mail był prawidłowy lub czy wybrane przez Państwa produkty nie zostały w koszyku. Możecie Państwo również zamówić poprzez e-mail: [email protected]

 1. Zamówienia można dokonać również poprzez e-mail
  Prosimy o wysłanie nam IMIENIA, NAZWISKA, DOKŁADNEGO ADRESU (wraz z kodem pocztowym), numerem telefonu, pod którym są Państwo dostępni w czasie dostawy, e-mail (w celu wysłania instrukcji obsługi) oraz oczywiście nazwę produktu, który chcą Państwo zamówić. W przypadku, gdy przy produkcie potrzebne są dodatkowe informacje- kolor, rozmiar, kształt lub rodzaj- prosimy o obowiązkowe uwzględnienie tego w e-mailu.
  Wszystkie zamówienia zamówione przez telefon lub e-mail, wyślemy w tym samym lub następnym dniu roboczym. Płacić mogą Państwo przy odbiorze- 14zł to kwota jaką trzeba będzie uiścić kurierowi za dostawę. Opłata nie zmienia się i jest ona stała bez względu na ilość artykułów, które Państwo zamówią.

Vivovita d.o.o zobowiązuje się do wysyłania wszystkich zamówionych produktów, które dostępne są w tym momencie na magazynie w tym samym lub kolejnym dniu roboczym. Jeśli danego produktu nie ma na magazynie i nie może on być wysłany w przewidzianym wcześniej czasie dostawy, kupujący otrzyma wiadomość e-mail lub telefoniczną o przewidzianym terminie dostawy i uzupełnieniu magazynu.

Zdjęcia produktów dostępne na www.vivozebra.pl są jedynie zdjęciami poglądowymi i czasami mogą nieco różnić się od zakupionego produktu i jego zawartości.
Vivovita d.o.o stara się opisywać produkty dokładnie, a ich opisy nie powinny różnić się od rzeczywistości. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek błędu lub wady produktu, jesteśmy ją w stanie naprawić lub produkt wymienić, jak tylko zostaniemy o tym poinformowani przez kupującego.

Wysyłka i pakowanie produktów:
Zamówione produkty są wysyłane i zapakowane w taki sposób, że podczas transportu i dostawy nie powinny się uszkodzić.
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić paczkę przed przyjęciem jej. W wypadku zauważenia widocznych szkód paczki, kupujący powinien to niezwłocznie zgłosić firmie kurierskiej odpowiedzialnej za dostawę i zwrócić przesyłkę. Dostawa paczek na adres kupującego realizowana jest przez firmę kurierską GLS.

Zamówienia złożone do godziny 12:00 wysyłamy zazwyczaj jeszcze tego samego dnia roboczego, a po 12:00, w kolejnym dniu roboczym. Pierwszy dzień roboczy dostawy zaczyna się kolejnego dnia roboczego po wysyłce. Święta i weekendy nie są uznawane za dni robocze. Zamówienie złożone z dostawą ekspresową ma pierwszeństwo. Te zamówienia, które zostały złożone do godziny 14:00 są wysyłane jeszcze tego samego dnia roboczego, a po 14:00, w kolejnym dniu roboczym.

Czas dostawy to około 4-5 dni roboczych. Czas ten może być wydłużony, w przypadku nie podania dokładnych danych do wysyłki, świąt lub innych powodów, które są niezależne od nas i na które nie mamy wpływu.
Pierwszy dzień dostawy liczy się od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu zamówienia produktu. Weekendy i święta nie są liczone jako dni robocze.

Rozpatrywanie reklamacji
W firmie Vivovita d.o.o staramy się, aby każda reklamacja lub zażalenie było rozwiązywane w jak najkrótszym możliwym czasie. Działamy w oparciu o prawo konsumenckie in na pewno zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby znaleźć pozytywne rozwiązanie i odpowiedzieć na Państwa pytanie.
W przypadku niejasności, zażaleń lub pytań, prosimy o kontakt na e-mail: [email protected] lub telefon 2 260 22 289.

Sprawdzanie paczki: Paczka powinna być sprawdzona od razu w obecności kuriera. W imieniu kupującego, my jako firma nie możemy złożyć reklamacji uszkodzonej paczki, dlatego też samodzielnie musicie Państwo zgłosić uszkodzenia i spisać oświadczenie wraz z dostawcą. W przypadku uszkodzenia paczki lub produktu, prosimy o poinformowanie również nas w formie pisemnej na [email protected]

Zwrot i zamiana produktów: Według prawa konsumenckiego, kupujący na zwrot zamówienia, którego dokonał przez Internet (umowa zawierana na odległość), ma prawo bez podania wyraźnej przyczyny w przeciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki. W tym czasie również, firma powinna zostać poinformowana o zwrocie. Prosimy o pisemne poinformowanie nas na adres [email protected]. Produkt powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu, nieużywany i nieuszkodzony, w takiej samej ilości na adres: VivoVita d.o.o. GLS, ul. Relaksowa 27 43-300 Bielsko-Biała Polska.
Koszty wysyłki podczas wymiany lub zwrotu pokrywa kupujący.

Wraz z kliknięciem przycisku >>Dokończ zakup<< potwierdzacie Państwo, że zgadzacie się z polityką firmy Vivovita d.o.o i warunkami sprzedaży, o których byli Państwo powiadomieni.